17-9 人口平均预期寿命
POPULATION LIFE EXPECTANCY
       
单位:岁     (year old)
市 名

City
1990 2000 2006 2007 2008
       
全    Total 69.46 71.97 73.11 73.26 73.36
    Taiyuan 72.93 76.53 77.61 77.73 77.85
    Datong 69.64 73.45 74.54 74.59 74.76
    Yangquan 68.68 71.23 72.33 72.44 72.64
    Changzhi 66.55 70.13 71.31 71.62 72.37
    Jincheng 66.79 70.56 71.56 71.74 72.28
    Shuozhou 69.30 70.87 71.94 72.19 72.55
    Jinzhong 69.33 72.08 73.26 73.34 73.45
    Yuncheng 70.65 72.21 73.32 73.49 73.56
    Xinzhou 69.68 71.84 73.07 73.18 73.22
    Linfen 69.13 71.84 72.86 73.09 73.12
    Luliang 70.08 71.13 72.07 72.22 72.54